Disclaimer

  • Concordia Zorg besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Concordia Zorg behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Concordia Zorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Concordia Zorg aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
  • Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Concordia Zorg.
  • De website van Concordia Zorg wordt beheerd door Collook. Voor vragen en opmerkingen over de site kunt u met hen contact opnemen. U kunt hun website bereiken door onderaan de website op de link powered by collook te klikken. 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ……………