Jeugdzorg

Met een frisse blik kijken wij naar de hulpverlening voor kind en jeugd, waarbij kwaliteit van zorg voor ons het hoogste goed is. We sluiten zo goed mogelijk aan bij wat een gezin of jeugdige nodig heeft. Hierin werken wij het liefst vanuit een systemische aanpak, waarin wij dus het hele gezin meenemen in onze begeleiding. Dit vinden wij belangrijk, omdat het hele systeem goed moet functioneren om voor blijvende veranderingen te zorgen. Ook hebben we er graag oog voor dat problematiek van één gezinslid impact kan hebben op het hele gezin.

De ambulante hulpverlening wordt zoveel mogelijk in de eigen omgeving geboden: thuis, op school of een andere locatie. Dit is belangrijk voor ons, enerzijds om een kind of gezin te zien in een voor hen veilige en bekende omgeving, anderzijds omdat het nieuwgeleerde moet worden toegepast in deze thuissituatie, en ook stand moet houden als de hulpverlening weer wordt afgerond.

We bieden ambulante zorg in een breed spectrum, van kortdurend en coachend, tot langdurig complex. We kijken graag samen welk hulpverleningsaanbod het beste aansluit, of creëren samen een traject op maat:

 • Ambulante begeleiding individueel
  Deze hulpverlening is bedoeld voor jongeren die hun eigen hulpvragen hebben, en hier graag ambulante begeleiding bij zouden willen ontvangen. Hierin valt te denken aan het leren omgaan met moeilijke gebeurtenissen, leren omgaan met een diagnose, het aanleren van vaardigheden, of ondersteuning bij het in het dagelijks leven toepassen van wat er is geleerd in therapie of behandeling.
 • Ambulante gezinsbegeleiding
  Deze hulpverlening is bedoeld voor gezinnen die hulp nodig hebben in de opvoeding. De begeleiding is gericht op het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen en jongeren, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders of verzorgers, en het vergroten van het sociaal netwerk van het gezin. Dit kan ook zijn in de vorm van ‘coaching on the job’, waarbij ouders en verzorgers ter plekke feedback krijgen op hun vaardigheden. Het traject is op maat: we kijken gezamenlijk welke hulp het beste aansluit, en welke duur en frequentie het beste aansluit bij de hulpvragen van het gezin.
 • Specialistische ambulante begeleiding
  Deze hulpverlening is bedoeld voor gezinnen waarbinnen complexere problematiek een rol speelt, maar kan ook individueel worden ingezet. De begeleiding richt zich op de kinderen en jongeren in het gezin, de ouders en het betrokken sociaal netwerk. Binnen deze vorm van begeleiding wordt gekeken naar het verbeteren van het gezinsklimaat, veilig opgroeien en ontwikkelen, en het beter benutten van het sociaal netwerk.

 • Traject zelfstandigheid
  Dit is een kortdurend traject, bedoeld voor jongeren die uit huis gaan, wegens problemen thuis, of jongeren die gewoon zelfstandig willen gaan wonen, of op kamers om te gaan studeren. Als je een beperking hebt die het nog spannender maakt om zelfstandig te gaan wonen, zoals autisme, psychiatrische klachten, of een andere beperking, vraagt dit vaak om wat extra ondersteuning om de overstap goed te regelen. Als je voor het eerst op jezelf gaat wonen, komen er veel regelzaken naar voren die helemaal nieuw zijn, zoals het omgaan met instanties, financiën, werk/opleiding, contacten aangaan en onderhouden die voor jou en je omgeving belangrijk zijn. Ook kunnen we je hulp bieden bij het vinden van een plek om te wonen. De hulpverlener komt bij je thuis, en een traject duurt minimaal 3 tot 6 maanden, dit wordt op maat afgestemd.
 • Psycho-educatie
  Dit hulpverleningstraject wordt op maat afgestemd op de jeugdige en/of zijn gezin. Psycho-educatie, oftewel duidelijke uitleg over een diagnose, kan worden ingezet bij het helpen omgaan met een nieuwe diagnose, bij moeite met acceptatie van een diagnose, of om te ondersteunen in de uitleg naar de omgeving. De hulpverlener komt thuis in het gezin, gemiddeld 5 keer.
 • Diagnostiek
  Op dit moment nemen wij geen testmateriaal af.
  Wel is het mogelijk dat onze gedragswetenschapper komt observeren, bijvoorbeeld in het gezin, op school of elders in de vertrouwde omgeving van een kind. Hieruit kunnen problematieken, hulpvragen of opvoedvragen beter in beeld gebracht worden, en kan een advies worden geboden voor specifiek onderzoek. Op deze manier kan ook al belangrijk voorwerk gedaan worden voor uitgebreider onderzoek op een later moment, bijvoorbeeld als de wachtlijst elders erg lang is.

Klik hier voor meer informatie over aanmelden.