De Gedragscode van Concordia Zorg

Concordia Zorg vindt het belangrijk dat haar cliënten hun leven zoveel mogelijk op een door hen gewenste manier vorm kunnen geven. De ambulant hulpverleners zullen de cliënten vanuit hun deskundigheid daarbij ondersteunen. Samen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar overeenstemming met respect voor de keuzes die daarbij worden gemaakt. Vraaggerichte en belevingsgerichte zorg heeft de voordkeur van onze ambulante hulpverleners. Dit geldt niet alleen voor het contact tussen hulpverleners en cliënten. Het is ook richtinggevend voor het contact tussen hulpverleners onderling en anderen met wie Concordia Zorg een relatie onderhoudt. Er is veel mogelijk in de wijze waarop er met elkaar wordt omgegaan. Echter, elke vrijheid heeft zijn grenzen. Dat geldt ook voor omgangsvormen. Als iemand zich niet houdt aan deze
regels, dan kunnen maatregelen worden genomen. Dit zou in uitzonderlijke situaties zelfs kunnen leiden tot ontslag (medewerker) of toepassing van de exclusiecriteria en daarbij beëindiging van de zorgovereenkomst (cliënt).
Om misverstanden te voorkomen en te laten zien dat Concordia Zorg waarde hecht aan bepaalde normen en waarden, volgt een beschrijving van hetgeen uitdrukkelijk verboden is. Met deze richtlijnen worden de grenzen van toelaatbaar gedrag aangegeven.

Discriminatie
Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Intimidatie
Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is verboden. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid
verboden, evenals het lastig vallen. In dat verband kan gedacht worden aan het voortdurend telefoneren, of het bovenmatig sturen van sms’jes, appjes of e-mails.

Seksuele intimidatie
Elke ongewenste seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat door degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaren, is verboden.

Diefstal
In geval van diefstal van bedrijfseigendommen, eigendommen van hulpverlener of eigendommen van cliënt dient er een melding te worden gedaan bij de directeur. Er wordt aangifte gedaan en er volgt een politieonderzoek. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke maatregelen worden genomen.

Overige gedragsregels
• Het is verboden te roken, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan;
• Het is verboden drugs mee te nemen of te gebruiken;
• Het is verboden een slag-,steek- of vuurwapen of alles wat als zodanig kan dienen, bij zich te hebben.

Tot slot
Mochten cliënten of hun persoonlijke vertegenwoordiger klachten hebben, dan kan de klacht besproken worden met degene die het betreft. Ook kan de klacht worden besproken met uw zorgverlener of de directeur. Deze zullen er naar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar ons formulier “Klachtenregeling”